FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

Axa prioritară 2 “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Obiectivul specific 2.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

Obiectivul specific 2.2Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.

ANUNŢ DE PARTICIPARE ACHIZIŢIE PUBLICĂ

În atenţia operatorilor economici 

SC BLUE CONSULTING SRL, cu sediul în Iaşi, str. Calea Galăţii, nr. 24, bl. E2A, nr. de înmatriculare J22/500/2006 cod fiscal RO 18432710, cont deschis la BCR IASI, nr. RO50RNCB0175033592150019, reprezentată prin administrator Drăgoi Constantin Filip organizează, la sediul său din Sos Stefan cel Mare si Sfant, Nr 4, Iaşi, în cadrul proiectului “PREGĂTIT PENTRU VIITOR”contract de finanțare POCU/909/2/4/150110, cofinanţat din FSE prin POCU 2014-2020, cu respectarea dispoziţiilor Procedurei simplificate proprii nr. 27/18.01.2022, procedura de atribuire a contractului de achiziție publică de:

Servicii desfășurare workshop/seminarii/conferință “              

(cod CPV: 79952000-2)

Obiectul contractului constă în prestarea de servicii de organizare a 3 worshop-uri  antreprenoriale.

Durata contractului de servicii de 4 luni.

Documentația de atribuire poate fi solicitată pe email la    e-mail: iasiblueconsult@yahoo.com.

Ofertele se vor depune la sediul Blue consulting SRL Iaşi, până în data de 10.02.2022, orele 1400. Limba de redactare a ofertelor este limba română.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Nu se acceptă oferte alternative. Nu se acceptă oferte parțiale.

Valoarea estimată a contractului este de 4.500,00 lei, fără T.V.A.

Sursa de finanțare: FSE prin POCU 2014-2020 și contributie proprie.

Garanţia pentru participare la procedură : nu se solicita garantie de participare la procedura.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se va desfăşura la sediul Blue consulting SRL Iaşi, în ziua de 11.02.2022, începând cu orele 1000, iar rezultatul evaluării va fi comunicat operatorilor economici participanţi în termen de maxim 2 zile de la aprobarea raportului de atribuire.

Informaţii privind desfăşurarea procedurii se pot obţine zilnic de la sediul Blue consulting SRL Iaşi, tel. 0746306458, e-mail: iasiblueconsult@yahoo.com.

anunt atribuire achizitie workshop antreprenorial-1